งานวิจัยและบริการวิชาการ

0118 [T2][CP].pdf

หัวข้อวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องอบชุบที่มีอัตราการให้ความร้อนสูงด้วยเทคนิคผ่านกระแสไฟฟ้าโดยตรง